TERC可鉴别真正的宫颈癌前体细胞,并与低危害性宫颈上皮异常区分开,更可百分百识别潜在的癌症病变。

        C-MYC检测异常多提示的患者预后差,但对大剂量化疗反应好。

产品列表

货号

名称

探针位点

规格

CT-PAC166-10-OG

TERC/CCP3 FISH Probe Kit

3q26.2

3p11-q11

10 Assay/Kit

CT-PAC208-10-OG

MYC Break Apart FISH Probe Kit

8q24.21

10 Assay/Kit